Πρόγραμμα

5 Ιούλιος 2023

A B
 

7-9 Νεκροπολις

9-11 band saws +engl+peavey

8-11 Γιάννης (maria black) korg 6972984928
C CONTROL
 Άνθη 6975615965 αν ακυρωθεί 8-10 η 9-11

 

58 euro (22 euro pos)

BAR 20

john 4 ores

-24 euro john

54

View full calendar